Neuropædagogik på Limfjordsskolen

På Limfjordsskolen har vi valgt at vores arbejde i skole og bodel skal have et neuropædagogisk fundament.
Derfor har personalet taget et diplommodul i ”Neuropsykolog og Neuropædagogik” på Neuropædagogisk Kompetencecenter under UCN.

Hvad er neuropædagogik?

Centerleder for Neuropædagogisk Kompetencecenter Anni Mortensen skriver:

Neuropædagogik bygger på viden om hjernen. Via iagttagelser og neuropædagogisk analyse kortlægges elevens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Målet er at beskrive, både hvad eleven kan, og hvor eleven behøver støtte. Hverdagen tilrettelægges på måder, der giver eleven mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svagere områder. Derved undgår man at konfrontere eleven med dennes uformåenhed.

Derfor arbejdes der med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, hvilket betyder, at viden om de fysiske, psykiske og sociale læreprocesser, også kaldet læringsstile, er et centralt omdrejningspunkt.

Neuropædagogikken har fokus på at koble det, der sker i konkrete situationer mellem mennesker i forhold til det, der sker i vores hjerner, og hvilken betydning det har at blive mødt og forstået.

Et centralt omdrejningspunkt i neuropædagogikken er dels at kvalificere kommunikationen, udvikle mestringsevnen og bevare livsduelighed, og dels af have fokus på den enkeltes livskvalitet med læring- og udviklingsprocesser som et centralt omdrejningspunkt.

Hvad betyder det i dagligdagen?

Hvad betyder det for eleverne, at du har fået viden om neuropædagogikken? Neuropædagogikken har givet mig langt større forståelse for elevernes individuelle behov. Indførsel af pædagogikken medfører i højere grad fokus på den enkelte elevs behov og dermed mulighed for en mere optimal differentiering af undervisningen/hverdagen. Resultatet er bedre vilkår for den enkelte elevs faglige og pædagogiske udvikling.

Hvad har det betydet for dig at deltage i uddannelsen?
Efter deltagelse i uddannelsen er jeg blevet mere bevidst omkring elevernes ”situation”. Mit fokus - og undervisningen generelt - er koncentreret omkring elevernes arousal og afstemning.

Hvilken betydning for skolen har det at alle lærere og pædagoger (og køkkenleder) har fået denne uddannelse?
Visse emner/situationer har i diskussionen en mere konstruktiv karakter, da det overordnet er en fælles målsætning at arbejde i et neuropædagogisk miljø. Idet uddannelsen har været gennemgående for alt personale, har vi opnået en fælles teoretisk/praktisk forståelse af neuropædagogikken.

Mvh Rasmus, lærer

Hvad betyder det for eleverne, at du har fået viden om neuropædagogikken?
For eleverne betyder min viden om neuropsykologi-og pædagogik, at jeg i dag har endnu bedre mulighed for at reflektere og analysere kompetent i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og behov. Jeg har fået mere indsigt og viden om hjernens funktion og kan bedre tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer, når jeg skal sætte mål for elevens læring og udvikling.

Hvad har det betydet for dig at deltage i uddannelsen?
Det har betydet rigtig meget for mig at deltage i uddannelsen i Neuropsykologi-pædagogik. Uddannelsen har givet mig viden, som jeg dagligt benytter i min praksis som lærer på Limfjordsskolen. Jeg har fået viden om hjernens opbygning og hvilke konsekvenser det har og udfordringer det giver, når man har en eller flere dysfunktioner i hjernen, hvilket er tilfældet med vores elever. Jeg er blevet endnu mere bevidst om, hvorledes jeg giver eleverne de bedste forudsætninger for læring på trods af de udfordringer, de har med sig.Hvilken betydning for skolen har det at alle lærere og pædagoger (og køkkenleder) har fået denne uddannelse?
Jeg synes, det har været meget interessant at være under uddannelse sammen med kollegaer fra forskellige faggrupper. Det har givet os mulighed for at få en fælles forståelsesramme og et fælles sprog i vores arbejde med eleverne. Jeg tror på, at vi med vores fælles viden, kan blive bedre til at møde de enkelte elever og give dem de bedste rammer og betingelser i deres hverdag, således der er mulighed for stor trivsel og dermed udvikling.

Mvh Annemette, lærer

Læs mere om neuropædagogik hos Neuropædagogisk Kompetencecenter:
(link åbner i et nyt vindue)