Til UU vejlederen

Brobygning

Vi oplever stor interesse for skolens tilbud, og det er rigtig dejligt. Gode historier fra tidligere elever blandet med læreres, pædagogers, rådgiveres og andres erfaring gennem tiden har gjort, at vi i dag stadig er højtprioriteret hos både elever og forældre.

Nu vil vi gerne give mulighed for at eleven kan få lov til at mærke Limfjordsskolen på egen krop inden de træffer deres valg om ungdomsuddannelse.

Derfor tilbyder vi brobygning, hvor eleven får lov til at:

Smage vores mad
Sove i vores senge
Have eget værelse
Tage aktiv del i undervisningen
Opleve et særligt ungdomsmiljø

……….. alt sammen i op til 3 dage.

Ansøgningsfrist

Vi får mange henvendelser i løbet af efteråret, som også munder ud i en ansøgning om optagelse til efterfølgende skoleår. Vi samler første runde lige efter jul og herefter vurderer vi ansøgningerne løbende i forhold til evt resterende pladser.

Det er ikke muligt at blive skrevet op flere år i forvejen. Vi laver visitationen i vinteren/foråret forud for det aktuelle skoleår, da vi altid tager hensyn til den elevgrupper, der allerede er på skolen.

Papirer til brug ved ansøgning - som minimum:
  • Godkendt visitation fra UU vejleder og sagsbehandler.
  • Pædagogisk handleplan
  • Uddannelsesplan
  • Seneste undervisningsplan
  • Psykolograpport eller Pædagogisk psykologisk vurdering fra PPR

Derudover har vi også meget glæde af:
  • Statusudtalelser fra f.eks. fritidstilbud
  • Epikrise fra somatisk eller psykiatrisk sygehus
  • Relevante lægelige vurderinger
  • Medicin journal
  • Neuropsykologisk undersøgelser

Visitation

Limfjordsskolen tilbyder STU og visitationen sker selvfølgelig igennem dig som UU vejleder.

Vi får løbende igennem året besøg af elever med deres forældre, som kommer for at se på skolen med henblik på, om vores tilbud nu også er noget for dem. Besøgene kommer ofte i stand efter initiativ fra elevens lærere eller UU vejledere, som mener vores tilbud kunne være relevant.
Ved besøgets afslutning præciserer vi overfor forældrene at det er UU vejlederen, der er tovholder i de videre skridt frem mod en evt start på Limfjordsskolen.

Uddannelsesplanen - elevplan

Udarbejdelse af uddannelsesplanen er jo jeres opgave, og vi bidrager gerne med relevante materialer og samtaler med elev og lærere.

Der udarbejdes individuel elevplan på hver elev og elevplanen er en fællesfaglig plan for hhv skole og bodel. Vi ser tilbuddet som et samlet tilbud, og derfor laver vi én plan.

Elevkonference

Én gang om året indkaldes til elevkonference, hvor vi med udgangspunkt i elevplanen drøfter elevens tilbud på Limfjordsskolen. Vi drøfter formålet med opholdet på skolen, indsatsområder, potentialer, fremtidsperspektiver m.m.

På konferencen deltager eleven, forældre, UU-vejleder, sagsbehandler, lærer, pædagog, ledelsen.

Konferencerne ligger således
1. års elever efter ca 12 uger som afslutning på afklaringsforløbet
2. års elever ligger i januar - februar
3. års elever i november (bl.a med udslusning for øje)

Takst

Taksten STU

2021:
641 kr. pr. døgn
233.796 kr. pr. år (1. august til 31. juli)

Ovennævnte takst er vores grundtakst. Er der behov for yderligere støtte eller hjælp aftales dette ud fra den enkeltes behov.

Dertil kommer evt. udgifter til elevens transport mellem skole og hjem i forbindelse med weekender og ferier, hvis man ikke kan benytte offentlig transport eller blive omfattet af NT's handicapkørsel.